وعده جدید ایجاد 100.000 شغل تعاونی با اما و اگرها...

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جدیدترین وعده اشتغالی دولت، گفت: «اگر» ۱۰۰۰ میلیارد تومان صندوق توسعه ملی به بخش تعاون اختصاص دهد، با هزینه ۶۰ میلیون تومان بابت ایجاد یک شغل تعاونی، در مج...