دولت باید فشار بیمه‌ای و مالیاتی به صنعت را کاهش دهد...

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به رشد منفی ۲.۲ درصدی صنعت کشور در سال گذشته گفت: در صورتی که بخواهیم این کاهش رشد را در صنعت جبران کنیم باید از فشارهای بیمه و مالیات بکاهیم تا صنعت بتواند خود را ب...