ربای بانکی، یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران...

پنجمین نشست الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با ارائه مقالاتی ازجمله استراتژی پیشرفت در بستر معادلات جهانی اقتصاد، معایب نظام ربوی، حرکت به سمت نرخ بهره صفر، امنیت غذایی روستاییان، سیاستگذاری امنیت غذایی، ...