بررسی مطالبات کارگران درجلسه شورای عالی کار پیش ازماه رمضان...

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه پیش‌بینی برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی قبل از فرارسیدن ماه مبارک رمضان را داریم گفت:معیشت و امنیت شغلی دو مشکل عمده کارگران ا...