بدون مشارکت کشاورزان مدیریت آب امکان‌پذیر نیست...

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی در میزگرد بررسی سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت مشارکتی آب، توانمندی و مزیت‌های حضور بخش خصوصی در گسترش این الگو گفت: استان گلستان تجربه گرانبها و طولانی و موفق در ا...