“مرغ همسایه”

اثرات مخرب نگاه بیش از حد به خارج در اقتصاد و برکات توجه ویژه به ظرفیت های داخلی در حوزه مصرف و تولید در پرونده ای به نام "مرغ همسایه" در خبرگزاری تسنیم بررسی کارشناسی می شود. ...