ماجرای ارتباط پسر اسطوره فوتبال با برنج‌های موسوم آلوده...

ماجرای فروش برنج‌های تاریخ گذشته شرکت بازرگانی دولتی موسوم به برنج آلوده با به میان آمدن پای پسر اسطوره فوتبال به عنوان بدهکار و تهدید بازرگانی دولتی برای به اجرا گذاشته شدن وثیقه این بدهکار ابعاد تا...