ناهنجاری های اجتماعی

تاثیر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر ناهنجاری های اجتماعی...

براساس فرمایشات مقام معظم رهبری اگر مسائل اقتصادی کشور حل شود مسائل فرهنگی، تبعات اجتماعی و ناهنجاری های آن نیز به آسانی قابل حل شدن است و روبنای مشکلات کشور به مسایل اقتصادی بازمی گردد....