وزارت بهداشت مسئول واردات برندهای مشروبات الکلی است...

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان با بیان اینکه سیاست گذاری در خصوص اجازه واردات مواد غذایی و آشامیدنی بر عهده وزارت بهداشت است گفت:ما نمی‌توانیم تشخیص دهیم نوشیدنی واردشده سالم است یا نه و کارخانه ما...