تخفیف ویژه به ادارات دولتی برای کاهش مصرف برق در زمان پیک...

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت:در صورتیکه مشترکین دیماندی اداری وتجاری از مولد اختصاصی خود برای تامین بخشی از برق مصرفی در ساعات پیک استفاده کنند؛ شرکت برق به ازاء هر کیلوو...