دلار برگشت

دلار دولتی بعد از روند رو به رشد خود و رسیدن به نرخ ۳۰۳۵ در روز گذشته، امروز با عقبگردی ریالی به ۳۰۳۴ تومان بازگشت. ...