گزارش اشکالات فنی واحدهای مسکن مهر آماده شد...

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه گزارش اشکالات فنی واحدهای مسکن مهر توسط کارشناسان خبره این مرکز تهیه و دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، گفت: اگرچه اشکالات فنی واحدهای مسکن ...