ابهام در سرنوشت مروارید سیاه

مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان گفت:با اینکه خاویار ایران حرف اول در دنیا را می زند و به مروارید سیاه معروف شده، اما چند سالی است که بی رونق روزگار سپری می کند. ...