تحولات جمعیتی، بازار کار کشور را به کدام سو می‌برد؟...

یک اقتصاددان معتقد است: اگر چه بعد از برجام خوش‌بینی نسبت به رفع رکود و کاهش بیکاری ایجاد شده اما تحولات داخلی و خارجی و برخوردهای غیرواقع‌بینانه با ساختارهای موجود در بازار کار داخلی، آینده این بازا...