تاثیر مدیریت متخصص بر بازدهی بنگاههای کوچک و متوسط...

خطری که در کمین مدیران بی سواد و بنگاههای آنها قرار دارد پرهیز از بهرگیری از افراد با سواد و تحصیل کرده در این زمینه است، تجربه نشان داده افراد سنتی ناخودآگاه در برابر افراد تحصیل کرده و باسواد جبهه ...