مدیرنماهای گشاد جیب،آبروی مدیران پاکدست را زیرسوال برده اند...

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: اگر دولت عزمی برای ریشه‌کنی معضل حقوق های نجومی نداشته باشد این تخلف به یک رویه و هنجار تبدیل می‌شود و درپی خود عوارض فرهنگی و معضلات اجتماعی فراوانی را بدنبال خواهد ...