خوب، بد، زشت افشای فیش حقوقی مدیران

عضو هیات عامل سازمان حسابرسی کل کشور گفت: حقوق و مزایای مدیران و واحدهای تجاری تحت کنترل دولت بر اساس آنچه که در استانداردهای بین المللی حسابداری آمده باید همواره افشا و قابل دسترس باشد. ...