خیلی از مدیران روحانی ضعیف هستند

یک کارشناس اقتصادی گفت: هنوز تفکر احمدی‌نژادی بر مدیریت میانی دولت روحانی مستولی است. برای مثال، فردی که خانه خود را نمی‌تواند اداره کند، یک بنگاه بزرگ را به او داده‌ایم....