هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره “بازی با جان مردم” در برنامه شش...

در پی انتشار خبر تسنیم در بازی گرفتن سلامت مردم در برنامه ششم مطلع شدیم مرکز پژوهشهای مجلس نیز در بررسی اسناد لایحه برنامه ششم انتقادات جدی‌ای به این بند وارد ساخته و سلامت و سازگاری با محیط زیست محص...