لزوم همکاری نهادها و ارگانها با بانک مرکزی برای جمع اوری کارتهای مجهول...

به گفته کارشناسان برای جمع آوری کارت های مجهول الهویه باید ارگانها و سازمانها با بانک مرکزی همکاری کنند تا نیازی نباشد که افراد برای هر سازمان و ارگانی که وارد بحث مالی با آن می شوند یک حساب بانکی جد...