انهد‌‌‌ام ١۴ میلیارد‌‌‌ تومان کالای قاچاق...

ظاهرا د‌‌ولت عزم خود‌‌ را جزم کرد‌‌ه است تا از این پس برخورد‌‌ی خاص‌تر با قاچاقچیان د‌‌اشته باشد‌‌. طی ماه گذشته اخبار زیاد‌‌ی د‌‌ر خصوص ورود‌‌ کالاهای قاچاق منتشر شد‌‌؛ اخباری که توانستند‌‌ حتی برخی...