لزوم پیش بینی وضعیت واقعی به جای وضعیت آرمانی در برنامه ششم...

یک استاد دانشگاه تاکید کرد: بهتر بود در بخش پیش بینی اعداد ، در کنار خوش بینانه ترین حالت ، وضعیت واقعی و قابل تحقق نیز به عنوان بدبینانه ترین حالت و یا به عنوان سناریوی دوم ارئه می شد تا واقعیت های...

لزوم تقویت فرهنگ مالیاتی

یک عامل بسیار مهم در ترویج فرهنگ پرداخت مالیات در کشورهای پیشرفته، وجود سازمان‌های نظارتی قدرتمند بر نحوه مصرف مالیات در این کشورها است؛ آنها مالیات‌‌دهندگان را مطمئن می‌سازد که مالیات‌های آنها دقیق...