اختیار دو نرخی شدن بنزین دست دولت است

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت مخالف دو نرخی شدن است گفت: با توجه به اینکه اجرای قانون در اختیار دولت است و دولت هم مخالف آن می‌باشد می‌تواند نسبت به دو نرخی یا تک‌نرخی بودن تصمیم گی...