مشترکان شهران از سرویس انتقال مکالمه به موبایل استفاده کنند...

مشترکان بخش های جنوبی و اصلی منطقه شهران که تلفن ثابت آنان همچنان دچار اختلال است در صورت نیاز ضروری می‌توانند با مراجعه به مراکز مخابراتی و استفاده از سرویس انتقال مکالمه نسبت به انتقال شماره تلفن‌ه...