بانک‌های اروپایی فرصت‌ها را از بین می‌برند...

معاون وزیر امور خارجه گفت: مبنای همکاری ما با کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری و چارچوب اقتصاد مقاومتی است و بانک‌های اروپایی با مته به خشخاش گذاشتن در مورد لغو تحر...