ادامه روال فعلی بدون عمل به تعهدات برجام مناسب نیست...

معاون وزیر امور خارجه ایران در خصوص مشکلات موجود در روابط بانکی ایران به کشور‌های اروپایی گفت: در برجام به روشنی اشاره شده است که این توافق باید به صورت "موفقیت آمیز" اجرا شود و وقتی که قسمتی از کار ...