تصمیم عجیب مجمع عمومی ارج

مطابق تکلیف مجمع شرکت ارج و در جهت اصلاح ساختار و پرداخت مطالبات سهامداران، بخشی از دارایی‌های مازاد به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وابسته به بانک ملی) واگذار گردید. ...