دولتی‌ها صدای خرد شدن استخوان‌های کارآفرینان را نمی‌شنوند...

دبیرکل جامعه اسلامی کارآفرینان کشور با بیان اینکه اقتصاد کشور در اختیار افرادی مشخص است و هنر این افراد نیز این است که اقتصاد را براساس تورم اداره کنندگفت: چرا دولتی ها صدای خرد شدن استخوان‌های کارآف...