تولد بیکاری با واردات کالا

امروز صنایع ما در شرایط مناسبی نیستند و باید برای ادامه فعالیت اقتصادیشان، بازار تقاضا ایجاد کنیم که یا این بازار داخل کشورمان است یا لازم است خارج از مرزهای ایران به‌دنبال بازار برایشان باشیم و این ...