سازمان مستقل مبارزه با فساد ایجاد شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران با بیان این که در سیستم مدیریتی کشور نه جایگزین برای فرد در نظر گرفته می‌شود و نه برای آینده مدیر تربیت می‌شود در مورد مبارزه با فساد گفت: باید یک سازمان مستقل ...

دستگاه‌های نظارتی امکانات لازم رابرای مبارزه با فساد ندارند...

رئیس شورای سیاستگذاری سیاست‌های صنعتی، معدنی و خدماتی در افق ۱۴۰۴ گفت: متأسفانه دستگاه های نظارتی امکانات لازم را برای مبارزه با فساد ندارند و امر برای کشور بسیار گران تمام می‌شود. ...