توضیحات طیب نیا درباره FATF

وزیر اقتصاد گفت: سه قانون مبارزه با فساد، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پیش از سال ۹۰ از سوی دولت به مجلس داده و تصویب شد....