گسترده شدن چتر نظارت بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه...

چتر نظارتی و انتظامی بانک مرکزی بر سر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری کشور در لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه گسترده شده و این نهاد برای ساماندهی این عرصه می تواند از ابزارهای تنبیهی پیش بینی شده...

ز گهواره تا گور، قسط بده!

نهادهای مالی ایران متأثر از نهادهای مالی ربوی لیبرالی است. ساز و کارهای این نهادها طوری طراحی شده که نرخ بهره روی کاغذ ۱۵ درصد باشد، اما درحقیقت حداقل ۴۵ درصد دریافت کنند. یعنی گاهی مردم با خرید یک م...