مانور اشرافی‌گری پیش چشم محرومان

امروز اشرافی گری از مراسم ختم گرفته تا عروسی، میهمانی‌های خانواد گی، د ورهمی‌های کوچک و بزرگ و...، همه را د ر سیطره عنصر خطرناک تجمل گرایی قرار د اد ه و این مسأله به جزو جدانشدنی زندگی مردم تبدیل شد...