مدیر شرکت انگلیسی:اروپا منتظر لغو تحریم های ایران بود...

مدیر توسعه کسب و کار شرکت بین المللی تدارکات و خدمات مهندسی جی ال ایی اس* انگلیس گفت: در حالی که آمریکا بازار ایران را تحریم کرده است، اروپا نشان داد تا چه اندازه منتظر لغو تحریم های ایران بود و از آ...