جانبداری مقام دومIMFاز آمریکا درماجرای لغوتحریم بانکی ایران...

دومین مقام بلندپایه صندوق بین‌المللی پول با جانبداری ضمنی از آمریکا در ماجرای لغو تحریم بانکی ایران گفت: ایران اگر می‌خواهد مجدداً به اقتصاد جهانی متصل شود، باید قوانین ضدپولشویی و مقابله با تأمین ما...