لزوم پیش بینی وضعیت واقعی به جای وضعیت آرمانی در برنامه ششم...

یک استاد دانشگاه تاکید کرد: بهتر بود در بخش پیش بینی اعداد ، در کنار خوش بینانه ترین حالت ، وضعیت واقعی و قابل تحقق نیز به عنوان بدبینانه ترین حالت و یا به عنوان سناریوی دوم ارئه می شد تا واقعیت های...