سهامداران از رفتارهای هیجانی در معاملات بازار بپرهیزند...

فعال بازار سرمایه گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار سهام و رشدهای پرشتاب در دو،سه هفته ی اخیر ، فعالان بازار سرمایه باید تحلیل محوری را در راس امور خود قرار دهند و از تصمیم های هیجانی و در نظر نگرفتن ...