بررسی راهکارهای برخورد با قاچاق

باید تعرفه کالاهای وارداتی به گونه ای تنظیم شود که هزینه انتقال و ورود کالاهای قاچاق با کالاهای وارداتی رسمی تفاوت چندانی نداشته باشد تا قاچاقچیان ورود کالا از مبادی رسمی را به ریسک قاچاق ترجیح بد...