قوانین ناکارآمد در خدمت قاچاق

برخی از فعالان اقتصادی معتقدند ورود کالا از مبادی رسمی هزینه بسیاری را به آنها تحمیل کرده و به همین جهت ریسک قاچاق با توجه به قوانین فشل در کشور و عدم برخورد قاطعانه با عاملین آن صرفه اقتصادی دارد....