لزوم تقویت فرهنگ مالیاتی

یک عامل بسیار مهم در ترویج فرهنگ پرداخت مالیات در کشورهای پیشرفته، وجود سازمان‌های نظارتی قدرتمند بر نحوه مصرف مالیات در این کشورها است؛ آنها مالیات‌‌دهندگان را مطمئن می‌سازد که مالیات‌های آنها دقیق...