9 خواسته بر زمین مانده قشر کارگر

بیانیه ۹ماده‌ای کارگران که در روز جهانی کارگر قرائت شد تا هفته دولت بر زمین ماند و هیچ دستاورد اجرایی در میان انبوه گزارش‌های هفته دولت خبر از اجرایی شدن بندهای این بیانیه کارگری نداد. ...