ورود اقلام آرایشی و بهداشتی قاچاق اجتناب ناپذیر است...

دکتر اسماعیلی در برنامه "گفت وگوی اقتصادی" رادیو گفت وگو اظهار داشت: متاسفانه به دلیل شرایطی که بر کشورمان حاکم است، ورود اقلام آرایشی و بهداشتی قاچاق امری اجتناب ناپذیر است زیرا هم مرزها گسترده است ...