چرا قانون حفظ اراضی کشاورزی لازم است؟

یکی از خلاءهای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها شفاف نبودن ضوابط و مصادیق تغییرکاربری‌های مجاز و غیرمجاز و سلیقه ای شدن برداشت ها از قانون در مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی و ارائه‌کننده مجوزها ...