اقتصاد مقاومتی به حاشیه نرود

با گذشت سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم آنچنان که باید و شاید اقتصاد مقاومتی جدی گرفته نشد. گاهی با دغدغه مذاکره با غرب، گاهی با شوق اجرای برجام و حالا با حواشی ایجاد شده پیرامون فیش های حقوقی نجو...