نوبخت: فیش‌های نجومی اصلا در دولت رخ نداده بود!!...

محمدباقر نوبخت درباره فیش‌های نجومی به اعتماد گفته است: به‌دور از تحلیلی که می‌شود در مورد چرایی این اتفاق داشت، از فیش‌های حقوقی به عنوان یک رخداد نگران‌کننده برای دولت می‌توانیم یاد کنیم. واقعیت هم...