بازی با خبر و دلار

در چند هفته اخیر شاهد چند موج رسانه ای از سوی سازمان منافقین در کشور بودیم و با شایعه مرگ مسعود رجوی آغاز شد و با دیدار مریم رجوی و ابومازن ادامه پیدا کرد...