اقتصادمقاومتی

رابطه اقتصاد مقاومتی با خصوصی سازی

محمودی اصل گفت: یکی از مولفه های اساسی اقتصادمقاومتی، خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد است. به همین جهت برای بهبود فضای کسب و کار، باید اقتصادمقاومتی واقعی در کشور اجرا شود تا بتوان بررسی کرد و گفت که ...