اقدام عجیب LG در فروش مخفیانه «تلویزیون کارکرده به جای نو»...

نکته عجیب در این میان، ثبت هزار و ۱۶ساعت کارکرد در برگه رسمی کارشناس نصب این OLED است و این یعنی، تلویزیون مذکور به دلایل مختلفی چون استقرار در پشت ویترین فروشگاه یا فروش به فرد دیگری، بیش از هزار سا...