فرمان اشتغالی مقام معظم رهبری/دولت و مجلس فقط شنونده نباشند...

مقام معظم رهبری با تاکید برلزوم حل مشکل رکودواشتغال و بیان اینکه خجلت نظام از بیکاری جوان از شرمندگی وی در خانواده‌اش بیشتر است، خطاب به دولت و مجلس فرمودند درباره حل این مشکلات اقدام کنند. ...