فراخوان مشمولان مرحله هفتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده...

معاون سازمان امور مالیاتی کشور از فراخوان کلیه اشخاص حقوقی فعال در زمینه عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای این قانون از ابتدای مه...